You are here: Start Aktualności Z diecezji Nasz nowy Ksiądz Biskup

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Nasz nowy Ksiądz Biskup

Share

biskup jan 129 grudnia 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowym Biskupem Gliwickim ks. biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Opolu. Ks. biskup Jan Kopiec zastąpi w pasterskiej posłudze naszemu Kościołowi ks. biskupa Jana Wieczorka, który pełnił ją od 1992 r., będąc pierwszym biskupem utworzonej wtedy diecezji gliwickiej. Witamy serdecznie naszego nowego Arcypasterza i życzymy Bożego błogosławieństwa!Życiorys Biskupa Jana Kopca, nowego Biskupa Gliwickiego 

Drugi Biskup Gliwicki urodził się 18 grudnia 1947 r. w Zabrzu w rodzinie robotniczej. Od 1948 r. zamieszkał wraz z rodziną w Bytomiu Szombierkach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu w 1961 r. pobierał edukację w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Bytomiu Bobrku, w którym w 1965 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego z siedzibą w Nysie. W latach 1966–1968 odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po jej zakończeniu powrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk pierwszego Biskupa Opolskiego Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 r. w Katedrze Opolskiej.

Przez 6 lat pracował jako wikariusz – najpierw w parafii św. Franciszka w Zabrzu (1972–1974), a następnie w parafii NSPJ w Zabrzu Rokitnicy (1974–1978). W 1977 r. uzyskał magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1978 r. Biskup Opolski Alfons Nossol skierował go na studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyki), które ukończył w 1982 r. uzyskując stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła.

Po powrocie do diecezji podjął wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Dodatkowo od 1986 r. prowadził zajęcia z historii Kościoła w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (Filia Wydziału Teologicznego KUL), a w latach 1985-1993 w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie. W latach 1982-1984 pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym, a w roku akademickim 1985/86 był wicerektorem tegoż seminarium. W roku akademickim 1984/85 prowadził kwerendę w Archiwum Watykańskim, pogłębiając jednocześnie studia z zakresu archiwistyki kościelnej w Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. W 1986 r. otrzymał nominację na dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Opolu.

Dnia 5 grudnia 1992 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej (biskupem tytularnym Cemeriniano). Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 r. w bazylice watykańskiej z rąk Ojca Świętego. W diecezji pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz członka Kolegium Konsultorów Diecezjalnych i Rady Kapłańskiej. W ciągu 19 lat posługi pasterskiej w diecezji opolskiej biskup Jan Kopiec sprawował posługi pontyfikalne niemal we wszystkich parafiach diecezji. Prowadził wizytacje, udzielał sakramentu bierzmowania i przewodniczył uroczystościom rocznicowym i jubileuszowym. Często brał udział w pielgrzymkach i uroczystościach w sanktuariach na Górze Świętej Anny, w Kamieniu Śląskim i Oleśnie. Wielokrotnie udzielał posług lektora i akolity w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu oraz święceń diakonatu i prezbiteratu, zwłaszcza w licznych wspólnotach zakonnych.

Uczestniczył w ważnych wydarzeniach i jubileuszach diecezji gliwickiej i jej pasterzy. Od chwili utworzenia Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Teologicznym w 1994 r. został zatrudniony w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii na stanowisku adiunkta. W 1998 r. ukończył przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 7 lipca 2000 r. Rektor Uniwersytetu Opolskiego zamianował go profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu. 17 listopada 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych. Od 1 października 2006 r. pełni obowiązki kierownika Katedry Historii Kościoła i Patrologii. Podsumowaniem dotychczasowych dokonań naukowych była nominacja na stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 r.

Dorobek naukowy ks. biskupa obejmuje 15 prac zwartych, 560 artykułów naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych. Ponadto wypromował 9 doktorów i 66 magistrów oraz brał udział w charakterze recenzenta w 15 przewodach habilitacyjnych oraz 21 doktorskich. Zainteresowania naukowe nowego pasterza diecezji gliwickiej koncentrują się na zagadnieniach dotyczących historii Kościoła na Śląsku i przeszłości nuncjatury papieskiej w Polsce, zwłaszcza w początkach XVIII w. Osobną dziedziną dociekań naukowych są badania biografistyczne, głównie biskupów wrocławskich i duchowieństwa śląskiego. Jako pierwszy wydał książkę na temat historii Kościoła w dzisiejszej diecezji gliwickiej, zatytułowaną: „Diecezja gliwicka. Dzieje i współczesność”.

W Episkopacie Polski biskup Jan Kopiec jest członkiem Rady Naukowej KEP, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, Zespołu ds. Sanktuariów Konferencji Episkopatu Polski oraz delegatem KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów.